REGULAMIN PROGRAMU AFILIACYJNEGO

 

1. Zasady ogólne przystąpienia do programu afiliacyjnego

 

Rejestracja na stronie internetowej www.kursy.socialmediatools.pl jako Partner programu afiliacyjnego Atelier Agata Nesteruk – Social Media Tools oznacza akceptację przedstawionych na stronie warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies oraz Regulaminu i Regulaminu Programu Afiliacyjnego.

Agata Nesteruk jako właściciel Social Media Tools, działająca pod firmą Atelier Agata Nesteruk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z usługi. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają Warunkom korzystania z usługi. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach, jest jednoznaczne z akceptacją ze strony użytkownika wszystkich zmian, które zostały wprowadzone. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i Warunków korzystania z Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego. Wiąże się to z utratą wszelkich zaległych płatności z tytułu prowizji.

2. Warunki przystąpienia do programu afiliacyjnego

 

 1. Aby móc przystąpić do Programu partnerskiego należy prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i być zarejestrowanym jako czynny płatnik podatku vat.
 2. Rejestrując się w programie należy podać wszelkie dane jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą (nazwa firmy, adres, nr NIP, nr konta bankowego, na podstawie których nastąpi weryfikacja osoby zgłaszającej się do programu partnerskiego i wydanie decyzji o aceptacji bądź odrzuceniu zgłoszenia.
 3. Wypłata zgrowadzonych prowizji partnerskich następuje wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury vat i jest to jedyny dopuszczalny sposób rozliczenia zgromadzonych prowizji do wypłaty między Partnerem, a Atelier Agata Nesteruk, a jedyna akceptowana metoda płatności to przelew na konto firmowe Partnera.
 4. Jeżeli podczas trwania programu nastąpią jakiekolwiek zmiany w prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej, na skutek których Partner nie będzie mógł wystawić faktury vat, Partner taki automatycznie traci prawo do wypłaty płatności z tytułu prowizji.
 5. Partner może założyć tylko jedno konto w programie partnerskim i zabrania się udzielania do niego dostępu osobom trzecim.
 6. Partner zakładający konto w programie partnerskim odpowiada za jego utrzymanie i chronienie poufności hasła. Agata Nesteruk nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku w zakresie ochrony 
 7.  Po rejestracji w programie partnerskim Partner otrzymuje dostęp do swojego panelu, gdzie może generować linki do produktów partnerskich, zarządzać ustawieniami i śledzić na bieżąco wartość gromadzonych prowizji.
 8. Wypłata środków następuje na podstawie faktury vat wystawionej przez Partnera na koniec bieżącego miesiąca rozliczeniowego z uwzględnieniem:
  – od momentu zakupu produktu przez klienta musi upłynąć 14 dni (okres przewidziany na ewentualne reklamacje i zwroty produktów)
  – zgromadzona kwota do wypłaty przekracza 100 zł brutto
 9. Po spełnieniu warunków zawartych w p.8 wypłata środków należnych Partnerowi z tytułu prowizji nastąpi w ciągu 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury vat przez Partnera.
 10. Partner nie może kupować produktów z linków partnerskich na własny użytek.
 11. Niestosowanie się do warunków programu Partnerskiego skutkuje usunięciem Partnera z programu partnerskiego i likwidacją jego konta oraz utratą prawa do wypłaty zaległych należności.

 

3. Ograniczenie odpowiedzialności

 

Agata Nesteruk nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałych w związku z niniejszym Regulaminem, Usługą lub Programem, nawet jeśli została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.